G-JXSP9WWM3G
top of page

Isit la
Ede w

Community Foundation of the Eastern Shore, kòm yon pati nan misyon debaz li, te sipòte òganizasyon lokal san bi likratif depi 1984. Anplis sipò finansye, Fondasyon an bay òganizasyon lokal yo aksè a fòmasyon ak devlopman pwofesyonèl, rezo ak resous pou ranfòse kapasite, ki fèt. pou amelyore kapasite òganizasyon lokal yo pou reyalize misyon yo efektivman.

Bibliyotèk san bi likratif sou plas

Community Foundation of the Eastern Shore se yon patnè nan Foundation Center , yon sous prensipal enfòmasyon sou filantropi atravè lemond. Nou kenbe yon seleksyon ki pa sikile nan liv, liv referans, jounal, ak peryodik ki gen rapò ak travay filantropik ak charitab. Katalòg bibliyotèk nou an gen lis anpil nan resous enprime sa yo. Piblikasyon enprime yo disponib pou itilize gratis nan lokal nou an. Gade tit ki disponib isit la.


Bibliyotèk nou an gen plis pase 250 liv ki kouvri sijè tankou: jesyon konsèy, finans, ranmase lajan, ekri sibvansyon, fè sibvansyon, lidèchip, maketing, legal, teknoloji, planifikasyon estratejik, ak ekriti.

Evènman & Fòmasyon

To register for any of our seminars or training events please visit our Events Page. Questions should be directed to Heather Mahler. 

Sign Language Interpreter Request: We are committed to making our service and facilities accessible to all of our patrons. We will provide sign language interpreter services by written request only. Please submit all requests for interpreting services five full working days (or more) in advance of the training that you will attend.

Sant Resous san bi likratif

Sant resous san bi likratif la ouvri pandan orè regilye biznis nou yo. Li sitiye jis andedan pòt devan nou an epi sèvi ak premye vini premye sèvi. Nou ofri yon tab travay ak òdinatè pou jwenn aksè nan Anyè Fondasyon an sou Entènèt.

Pwogram bous san bi likratif

The Nonprofit Scholarship Program is offered in partnership with the Continuing Education and Workforce Development Department at Wor-Wic Community College.  Scholarships, covering tuition and fees, are available for select courses each semester to staff and volunteers of local nonprofit 501c3 organizations. Textbooks are the responsibility of the participant or organization.


Wor-Wic Guidelines & Application
Scholarship Program Evaluation Form
Wor-Wic Catalog

Nonprofi Scholarhips
Nonprofi Library
Kòmanse yon san bi likratif

Community Foundation of the Eastern Shore (CFES) ofri asistans teknik debaz ak enfòmasyon pou moun ki vle kòmanse yon san bi likratif, men nou pa ofri ekspètiz finansye oswa legal pou ranpli dokiman yo.

,

Yon fwa ke san bi likratif ou a fòme, CFES gen yon pwogram sipò san bi likratif solid ki ka ede w nan plizyè fason. CFES ofri devlopman pwofesyonèl pou ou menm ak konsèy administrasyon w la atravè atelye san bi likratif nou yo ki konsantre sou pi bon pratik san bi likratif. Ou pa bezwen jwenn yon estati 501(c)(3) san bi likratif pou patisipe nan atelye nou yo.

,

Pou kòmanse pwòp san bi likratif ou a, w ap bezwen ranpli fòm ak gouvènman leta ak gouvènman federal epi depans yo depann de gwosè òganizasyon an. Tanpri gade sou sit entènèt ak dokiman ki anba yo pou kòmanse ak pwòp san bi likratif ou!

,

Lis verifikasyon CFES san bi likratif

,

IRS pou Enpwofitab: Resous pou kòmanse ak kenbe yon san bi likratif.

,

Maryland Nonprofits Nonprofit Development Center: Resous gratis pou kòmanse yon san bi likratif nan Maryland.

,

Community Law Center: Resous legal pou òganizasyon san bi likratif

,

MD Annotated Code for Corporations & Associations: Lwa legal konsènan kreyasyon ak operasyon kòporasyon (ki gen ladan òganizasyon san bi likratif)

501c3 Konfòmite

Sit entènèt IRS: Ki jan yo rete egzante kòm yon san bi likratif


Sekretè Deta (MD): Sa a se sitwèb Charitable Solicitation Act ki kontwole depoze chak ane ak divilgasyon demann charitab san bi likratif.


Depatman Evalyasyon ak Taksasyon (MD): Sa a se depatman ki kolekte depoze anyèl fòm 1 retounen pwopriyete pèsonèl nan men òganizasyon san bi likratif.

,

Depoze Anyèl pou MD Nonprofits

Resous Moun k ap Chèche Sibvansyon

Lower Shore Nonprofit Funders List

,

Grants.Gov: Yon sit entènèt konplè pou moun k ap chèche sibvansyon ki ofri enfòmasyon, lis sibvansyon ak leson patikilye fòmasyon.

,

GrantWatch: – Disponib nan Community Foundation of the Eastern Shore.

Biwo Sibvansyon Gouvènè (MD): Resous aksesib, fòmasyon, rechèch ak konsèy pou sibvansyon leta ak federal.

Rechèch san bi likratif

Maryland Nonprofit State Research Reports


Enstiti Urban: Insight san patipri sou byennèt moun ak kote nan peyi Etazini


Annie E. Casey Foundation: Maryland Grantmaker ki bay resous rechèch ki gen ladan KIDS COUNT, yon premye sous done sou timoun ak fanmi Ozetazini.


United Way of the Lower Eastern Shore: Lower Eastern Shore Grantmaker ki te fè rapò ALICE ki konsantre sou povrete nan eta nou an.


MD Center on Economic Policy: Rechèch ekonomik ak piblikasyon.

,

Sektè endepandan:   Yon richès resous pou sektè san bi likratif la.


Rapò Ranfòsman Kominote yo:   Enpak sektè san bi likratif la sou Lower Eastern Shore Maryland.

,

Evalyasyon Bezwen Sante Jeneral Kominote Atlantik:   Pou Konte Worcester, MD ak Konte Sussex, DE.

,

Evalyasyon Bezwen Kominote Sante Tidal : Pou Konte Worcester, Wicomico, ak Somerset (MD) ak Konte Sussex, DE.

,

Ankèt Kominote Ameriken Resansman Etazini (ACS):   Sondaj kontinyèl ki bay enfòmasyon enpòtan chak ane sou nasyon nou an ak pèp li a.

,

Worcester County Local Management Board: Rapò done kominotè yo.

,

Konsèy Administrasyon lokal Somerset County : Evalyasyon ak etid kominotè.

Bibliyotèk modèl
Policy Bibliyotèk

Règleman gid soti nan yon varyete resous gratis pou itilize. Règleman yo ta dwe Customized pou òganizasyon w epi yo ta dwe konsilte yon avoka anvan yo adopte politik legalman obligatwa.

,

Konfli enterè

Denonseur

Volontè

Manyèl Anplwaye

Akseptasyon kado

Medya sosyal

Teknoloji Enfòmasyon/Itilizasyon Aparèy

Retansyon dokiman

Finansye

Defans ak Lobbying

,

GrantWatch

Nou ofri aksè gratis nan GrantWatch, yon baz done moun k ap chèche sibvansyon ki pèmèt ou fè rechèch sou entènèt pou sibvansyon ki sipòte tou de sektè san bi likratif ak sektè pou pwofi.


Ou ka jwenn aksè nan GrantWatch nan Sant Resous San bi likratif nan Community Foundation of the Eastern Shore. Ou ka jwenn aksè nan GrantWatch tou sou aparèy pèsonèl ou nan biwo lokal nou an, atravè yon URL wèb anplwaye nou yo ba ou. Pa gen randevou ki nesesè, epi twa itilizatè yo ka sou entènèt nan yon sèl fwa.

Ou ka pwograme yon oryantasyon davans avèk yon manm Ekip Pwogram nan lè w rele 410-742-9911. Tanpri rezève yon demi èdtan pou sesyon fòmasyon konplè sa a.

Grant Resorces
GrantWatch
501c3 Compliance
Policy Library
Template Library
Starting a nonprofit
Nonprofit Reseach
bottom of page