G-JXSP9WWM3G
top of page
Rustic Beach Path

Bay Corporate

Nou ofri sèvis koutim pou ede konpayi ou planifye, gouvène ak opere filantropi kominotè ou.

Mèsi pou Sponsors 2024!

Bay tounen se
Bon pou biznis

Nou ofri sèvis koutim pou ede konpayi ou planifye, gouvène ak opere filantropi kominotè ou. Nou bay yon apwòch senp men pisan pou bay ak yon varyete zouti ki pwepare pou satisfè bezwen òganizasyon charitab konpayi ou a.

,

Biznis ou a gen yon enterè nan sante ak vitalite rejyon nou an. Patenarya ak Fondasyon Kominotè a se yon fason pratik pou maksimize enpak pou moun ak kominote w ap sèvi yo epi jenere yon retou sou envestisman kominote a. Avèk ekspètiz pwofon nan sibvansyon ak konesans kominote a, nou ka ede w devlope pwogram bay antrepriz, jere fon charitab, angaje anplwaye yo, oswa kolabore nan kominote nou an.

,

Ansanm, Fondasyon Kominotè a ak biznis zòn yo kreye patenarya konplè ki bay kominote lokal nou yo ak amelyore rejyon nou rele lakay nou.

Benefis yo

,

 1. Aksè a Ekspè: Konte sou ekspètiz yon ekip don charitab pou konesans kominote a ak pou satisfè bezwen ijan.

 2. Mak Building: Amelyore imaj piblik, entegrite mak, devlopman biznis ak relasyon gouvènman an.

 3. Pri-efikas ak efikas: Pa gen frè demaraj, frè legal oswa CPA adisyonèl, tout pandan y ap maksimize dediksyon taks antrepriz ou yo.

 4. Otonòm Anplwaye: Anplwaye yo pran swen pou fè yon enpak. Bay antrepriz pèmèt yo angaje ak fyète nan patwon yo ak kominote yo.

 5. Sipò Administratif : Konfòmite ak kondisyon IRS ak responsablite fidisyè san yo pa ranpli taks obligatwa.

 6. Sèvis pou bay sibvansyon: Nou okipe travay administratif la, sa ki redui chay pou ekip Finans, Relasyon Kominotè ak HR ou yo.

 7. Fon Pwoteje: Bidjè pou filantropik fèt an sekirite nan yon 501(c)3 san bi likratif.

 8. Byen Charitab Jere: Aksè nan opsyon envestisman sofistike ak jesyon finansye pou devlope don charitab.

Manm Corporate nou yo

Opsyon manm Corporate

Sponsor Evènman

Benefis yo:

 • Opòtinite mak ki vize.

 • Angaje ak lidè lokal yo nan domèn kle nan enterè yo.

Pwogram san bi likratif nou yo chèche solisyon pou defi kominotè ijan. Ou ka chwazi pou sipòte Konferans Anyèl San bi likratif nou an oswa lòt inisyativ enpak kominote a. Fòmasyon debaz nou yo ak pwogram fòmasyon kapasite yo benefisye de sipò souskripsyon ou. Chak nivo asire yon rekonesans espesyal nan pwogram ou chwazi a.


Kontakte Ekip Devlopman nou an pou jwenn yon lis konplè opsyon.

Sponsor anyèl

Benefis yo:

 • Opòtinite mak pou tout ane a

 • Gwo rekonesans piblik ak ekspoze

 • Angajman tan minimòm ak yon gwo enpak

Avèk sipò anyèl ou, w ap fè yon enpak enpòtan epi w ap benefisye yon gwo ekspoze nan kominote a. Lè w fè patenarya ak Fondasyon Kominotè a, biznis ou a benefisye de piblisite pozitif ak patnè filantwopi ki gen plis konfyans nan Lower Shore. Pwogram wo-pwofil nou an ki dire tout ane a montre biznis ou kòm sipò kominote a ak kontribisyon nan siksè ekonomik li.
Gade paj patwone anyèl nou an pou tout detay ak avantaj yo.

Manm Anyèl

Benefis yo:

 • Ane rekonesans non long

 • Amelyore bòn volonte ak kliyan ak kliyan

 • Sipòte kominote ki pi solid yo.

Manm Anyèl Kòporasyon an montre biznis ou valè filantropi ak amelyore kominote nou an. Manb ou a mete w pami biznis ki pi charitab nan rejyon an.

 • Sèvi ak so CFES Corporate Member sou materyèl ou a.

 • Lis non anyèl sou sitwèb CFES.

 • Aksè bonè nan evènman CFES

Nivo manm: $250 Coral | $750 Aqua | $1,500 Marin
* Gold & Platinum rezève pou Sponsors Anyèl yo.

Corporate Giving Fund

Benefis yo:

 • Kontribisyon yo jeneralman taks dediktib touswit, pandan w ap gen kapasite pou deside ki lè pou sipòte òganizasyon charitab ou pi renmen yo.

 • Branding charitab ki dire lontan.

 • Yon apwòch pratik pou bay.

 • Resevwa dilijans CFES ak konsèy charitab.

Corporate Giving Funds bay yon altènativ pou jere kado charitab konpayi ou. Nou ofri sèvis koutim pou ede konpayi ou a planifye, gouvène, ak opere filantropi kominotè ou. Lajan sa yo ka pwepare pou sipòte kòz yo ak inisyativ ki aliman ak valè biznis ou.


Yon Fon Kòporasyon Kòporasyon bay konpayi ou opòtinite pou sipòte òganizasyon charitab ou chwazi nan yon delè ki fè sans pou ou. Ou gen opòtinite tou pou chwazi nivo patisipasyon ou pi pito nan pwosesis pou bay sibvansyon an.


Gade paj Kalite Fon nou yo pou jwenn yon lis konplè opsyon fon yo.

,

Ki jan li fonksyone:

 • Ou kreye yon fon lè w fè yon kado dediktib nan taks bay CFES.

 • Ou chwazi non fon ou a.

 • Nou travay avèk ou pou desine yon estrateji pou bay sibvansyon epi bay sèvis sipò filantwopik.

 • Ou rekòmande sibvansyon pou òganizasyon san bi likratif ou pi renmen yo.

 • Nou bay chèk sibvansyon yo, voye rekonesans, epi kenbe dosye yo pou ou pa oblije.

 • Ou resevwa avantaj ki gen ladan avantaj taks, aksè sou Entènèt ak sèvis filantwopik pèsonèl.

Kontakte Ekip Devlopman nou an pou diskite sou manm antrepriz ou a.

Pou yon vèsyon PDF nan paj sa a klike isit la.

bottom of page